Om
Entré med rullstolsramp

Historia om Håkansö Byagård.


När Håkansö skolhus i början av januari 1955 nedbrann till grunden, ställdes byn inför det faktum att ha mistat själva samlingsunkten inom byn. Någon lokal för dess olika verksamhet fanns ej mera.

Söndagsskolan och syföreningen hade ej någonstans att samlas och vid andra tillfällen av för byn gemensamma sammanträden och sammankomster var det lika illa ställt.

Någon ny skola kommer sannerligen ej att uppföras inom någon nära framtid och med full visshet ej på sin gamla plats. När det nu är hela byns önskan att få en egen lokal, har byborna enats om att på eget initiativ söka få en sådan till stånd och genom frivilligt arbete och gåvor få den till minsta möjliga kostnad.

      Ur "Ansökan om byggnadstillstånd - januari 1956".


En herre vid namn Edvin Öhman kom med ett tips om ett hus som var till salu. Det var Svenska Cellulosa Aktiebolaget, som ville bli av med gamla sågställarbostaden.

Fritz Svensson hade en fin tomt vid vägen, som han skänkte till byns Samlingshus.


Angående sågställarbostaden:

Under åberopande av dagens uppgörelse med Eder, få vi härmed skriftligen bekräfta, att bolaget är villigt att med undantag av viss lös egendom, varom särskild uppgörelse redan träffats, överlåta gamla sågställarbostaden med tillhörigt uthus för en överenskommen köpsumma av 100 kronor.

Vi förutsätta därvid, att byggnaderna, som överlåtas i befintligt skick, rivas och borttagas, att platsen, varå byggnaderna nu befinna sig, efter rivningen iordningställes och planeras, samt att byggnaderna efter återuppförande användas för avsett ändamål som medborgarhus i Håkansö.

      Brev från Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Munksundsgruppen, juni 1956.


Rivningsarbetet av sågställarbostaden vid SCA i Munksund påbörjades 1956.

Uppförande av  Samlingshuset i Håkansö skedde under åren 1957 - 1958.

Invigningen ägde rum den 7 september 1958.Under hösten 2014 ville NCC hyra Byagården som bas under deras arbete med att bygga om Riks 13. Vi tackade ja och började med att ta bort alla björkar som fanns runt huset. Under vintern 14-15 tog man paus i arbetet , men slutförde det under sommaren. Sedan återställde man tomten. Vi tyckte alla att det blev fint samt lättare att underhålla.